אישור קפיצה - "פליי פארק"

ניתן לחתום על הצהרה זו מגיל 18 ומעלה בלבד. 
(קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על אישור הקפיצה)
השתתפותי בפעילות במתחם מותנית הסכמתי (או במתן הסכמתי בשם ילדי הקטין) לכל תנאי באישור קפיצה זה.  
משמעות מילוי הפרטים המזהים על-ידי באישור קפיצה זה, הינם כי קראתי את כל התנאים ואני מסכים ומחויב להם במלואם.
ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את הפרטים המזהים, אך אם לא אסכים למסירתם לא אוכל להשתתף בפעילות במתחם.
בחתימתי אני מאשר/ת כי לי ולכל הקטינים במסמך זה, ידוע שהשימוש במתחם מותנה בהבנה ויישום של כל כללי הבטיחות המפורטים, ומתחייבים להישמע להוראות המפעילים.
בחתימתי אני מאשר/ת כי אני וכל הקטינים במסמך זה, בריאים ולא סובלים ממצב רפואי אשר עלול להחמיר בעקבות שימוש במתחם. 
בחתימתי אני מבין/ה שבעת שימוש במתחם קיים סיכון למשתמש, ואני אחראי/ת לסיכון זה, בעבורי ובעבור הקטינים החתומים במסמך זה.


אני מבין ומסכים לכך שהשימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק הוא על אחריותי בלבד, ושייך לסוג פעילויות של: ספורט/פנאי, הכרוך בסיכון למשתתף בפעילות, שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות, לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה משימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק, בין אם השימוש שלי הנו בהתאם לכללי חברת 'קבוצת חלומות בע'מ בע"מ ובין אם לאו, וברור לי כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים ובטרמפולינות בפארק.  הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות בפארק כוללים (הרשימה שלהלן אינה ממצה את כלל הסיכונים): חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או משימוש לקוי כלשהו במתקנים ו/או בטרמפולינות על ידי כל אדם.  אני מקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות, של פגיעות, אובדן או נזק, שעשויים להתרחש בפארק, במהלך הפעילות בו ו/או השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות; אני חושף את עצמי, ואת הקטינים החתומים במסמך זה, למצב זה בהכרה חיובית וברורה של הסיכון האמור, תוך ידיעת זכותי להישמר מפניו, ותוך בחירה מרצוני החופשי להשתתף בפעילות בפארק ולהסתכן בכל זאת.


בכפוף לכל דין, אני פוטר בזאת את חברת קבוצת חלומות בע"מ או כל חברה הקשורה לה ו/או את בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן יחד: "הנציגים"), מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו לי, בפעילות, במתקנים ובטרמפולינות ו/או מחוצה לו מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור: (א) בנסיבות אשר לחב' קבוצת חלומות בע'מ אין שליטה עליהן, כגון סיכוני כוח עליון , אופן השימוש בטרמפולינות מצד משתתף אחר, החלקה, מעידה, וכיוצב' ; (ב) בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצידי של הוראה כלשהי מכללי חב' קבוצת חלומות בע'מ ו/או מכללי הוראות הבטיחות ובכלל זה ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן (כגון סלטות ו/או קפיצה לאחור), תרגיל קשה ו/או שימוש אסור או לא בטוח ו/אל לא הולם ו/או לא אחראי ו/או בלתי מתאים במתקנים ו/או בטרמפולינות במתחם; אני מוותר בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד קבוצת חלומות בע'מ או כל חברה הקשורה לה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהנציגים בגין כך.

הוראות בטיחות:

 • הקפיצה עד גיל 6 בליווי מבוגר בלבד.
 • אין לקפוץ אם הקופץ לא מרגיש טוב, סובלים מכאבים כלשהם , פצעים או לא חש בטוב באופן כללי. 
 • הקפיצה אסורה לנשים בהריון .
 • הקפיצה אסורה לאנשים הסובלים מבעיות בלב או מכל בעיה רפואית המגבילה את יכולתם לפעילות גופנית.
 • במידה ואתם מעוניינים להפסיק לנתר יש לכופף את הברכיים.
 • קפוץ ונחת על שתי הרגליים בלבד!  הנחיתה על הראש או הגב מסוכנת!
 • אין להשתולל או לדחוף במתחם הטרמפולינות – יש לשים לב לאלה הקופצים לידכם
 • הקפיצה תתבצע במרכז הטרמפולינה אסורה הישיבה או השכיבה על הטרמפולינות.
 • הקפיצה בכל טרמפולינה היא לאדם אחד בלבד!
 • אין לקפוץ קפיצות "סלטה" או קפיצות לאחור.
 • יש לחלוץ נעליים לפני הכניסה לטרמפולינות -  כל קופץ חייב לקפוץ עם גרביים מונעות החלקה בלבד
 • חלה חובה להסיר אביזרים, חגורות, תכשיטים וחפצים מהכיסים.
 • חל איסור להיכנס עם אוכל / שתיה / ממתקים/מסטיקים או סוכריות למתחם הטרמפולינות.
 • יש להישמע להוראות המפעיל בכל זמן.  
 • אין ההנהלה או הצוות אחראים על ציוד אישי  שהושאר במתחם 

 

*מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
*אני מאשר/ת לקבל דברי פרסום ומבצעים באמצעות הודעה אלקטרונית מחברת פליי פארק/קבוצת חלומות בע'מ

שמות הקטינים עליהם אני חתום במסמך זה:

1